Hodně štěstí v příštích letech

Text navazuje na předchozí text Do konce života. Jde o shrnutí, čeho se můžeme nadít, pokud nezměníme jako jednotlivci i jako skupiny své chování ve prospěch společenské a životní udržitelnosti.

Mnoho jmenovaných témat se už děje, nebo je dlouho známo. Text je z roku 2007, dlouho jsem váhal zda má smysl jej takto shrnovat.

Potraviny
 • ceny potravin se budou zvyšovat nezávisle na efektivitě produkce, cena bude méně tržně a více politicky ovlivňována, nebude výsledkem zdravých obchodních mechanismů.
 • potravinové suroviny se budou nesmyslně přerozdělovat, je možné že část půdy pro pěstování klíčových potravin bude vyčleněna na krizové rezervy. Tyto rezervy však nebudou ničím přínosné, jejich použití bude z větší části závislé na bezrezervních zemědělských technologiích.
 • společnost přistoupí na hledání dalších potravinových náhražek z jiných, dosud potravinářsky málo využitých surovin: plevelné rostliny, bambus, vlna, dřevo, mořské řasy, bioodpad
 • podstatná část společnosti se nedozví dostatek informací o přesném složení potravin
 • u primárních potravinových surovin většinou půjde o geneticky modifikované potraviny z GM rostlin, nebo živočichů
 • s nenávratně rozšířenými GM potravinami i jinými organismy vznikne tlak na nové zákonné úpravy související s jejich vlastnictvím, vývojem, prodejem.
 • trh s potravinami bude patřit malému počtu velkých vlastníků. Vlastnictví potravinových zdrojů není a nebude možno změnit jakýmikoliv zákonnými postupy
Energie
 • příjde zvyšování čerpání fosilních přírodních zdrojů, přestože bude známa jejich omezená zásoba, nebude známa jejich reálná zásoba
 • budou omezené zpúsoby těžby tam, kde to bude spíše politicky, než ekonomicky vhodné. Stále budou nepodložená očekávání zásob, mnohdy existující pouze na společenskou poptávku
 • neschopnost nalezení udržitelné koncepce těžby a spotřeby fosilních paliv vyústí v nervozitu v energetickém průmyslu a celé společnosti
 • přijde stále intenzívnější mlžení o reálných zásobách přírodních zdrojů, spekulace, ohýbání reality, manipulace, falešné zprávy, lži.
 • začnou se používat nové metody čerpání a zužitkování energie, tyto metody budou jen více a bezohledněji poškozovat životní prostředí
 • alternativní „čistá“ energie bude existovat, včetně technologií, ale nebude reálné ji používat jako hlavní zdroj energie
 • veškeré čisté energie budou velmi drahé, navíc vlastněné konkrétními firmami a draze prodávány.
 • výroba vlastní energie bude nelegální, nebo omezena zákony natolik, že ji jednotlivec vyrábět nebude moci, případně nebude moci ji používat v souladu se zákonem
Doprava
 • doprava ve velkých městech bude přetížená, na hranici funkčnosti a smysluplnosti.
 • Stav dopravní neudržitelnosti bude řešen nesmyslným zvětšováním infrastruktury, namísto změnou způsobu dopravy.
 • stále budou existovat typy dopravy zneužívající výhradního postavení vzhledem k ostatní dopravě, co se týče zdanění, nebo jiných úlev
 • bude více patrná, ale stále v celkovém objemu nedostatečná snaha o použití neškodné, hybridní a elektrické energie pro pohony v dopraě a pohon strojů
 • jakákoliv čistá energie bude natolik drahá, že se prakticky nedostane k chudým lidem. Chudí i však nepřímo, zato naplno zaplatí.
 • chudí lidé budou stále více odkázán na spořebu centrálně dodávaných energií, společenskými okolnostmi bude komplikované získat alternativní energii, přestože se podmínky bude jevit jako alternativám příznivé.
Zdraví
 • zvýšená závislost na lécích posilujících, nevratně měnících imunitu, bude více alergií, více kumulativních dysfunkcí a druhotných chorob
 • zvýšené závislosti na lécích přímo ovlivňujících psychiku a vědomí
 • zvýšené návyky na drogách různého typu, přestože budou více postihovány, nebo kriminalizováno jejich užívání
 • více projevů stařeckých nemocí u mladých a dospělých, nemocí z intoxikace, další snížení přirozené imunity organismu.
Věda
 • Věda bude silně a přímo podřízena moci, finančně i zákonně. Ne však etickým pravidlům. Vědecký výzkum definitivně nebude svobodný.
 • Věda obecně bude v ideologické krizi: vědci budou znát i argumentovat výsledky svých výzkumů, ale z podstaty věci budou sami pochybovat o jejich reálném zhodnocení
 • Vědní obory budou pod tlakem společnosti, která bude toužit po rychlém výzkumu a tím i změně. Vědci však tento nátlak odmítnou, nebo přijmou, ale tím přestanou být společnosti prospěšní.
 • Věda na společenskou objednávku vyprodukuje nefunkční, nebo samoúčelné objevy.
Technologie
 • vývoj reálně využitelných technologií bude fakticky v útlumu, nebude na ně dostatek peněz
 • vývoj technologií pro omezování obyvatelstva, vykonávání moci a násilí bude a vzestupu s velkými investicemi z daní vybraných na těchto lidech
 • vznikne tlak na výzkum a aplikaci společensky a politicky nutných témat. Bohužel častokrát nebude realizovatelný v dostatečně krátkém čase.
 • vývoj speciálních pokročilých technologií bude stoupat, ale nebudou používány tak, aby se investice do nich skutečně zhodnotily.
Informace
 • kvalitní informace budou pouze placené, cena bude nastavena tak, aby se k nim dostala jen menší (bohatší) skupina společnosti.
 • informace obecně nebudou mít cíl informovat, ale manipulovat, formovat.
 • nekvalitní informace budou zdarma, bude inflace těchto informací, případně placené a zneužité pro rychlý zisk
 • všeobecně vznikne nezájem o inflační informace, přesto budou dramaticky narůstat
 • pro snažší orientaci v životě budou obyčejní lidé sami vyžadovat a čekat spíše příkazy, než by čekali na informace
 • bude jim vyhověno výměnou za jejich svobody. Rádi to podstoupí. S naivní vírou, že zůstanou svobodní.
 • vliv radikálních náboženství, uzavřených zájmových skupin a sekt zesílí
 • myšleka redukce obyvatelstva zesílí, ale metody jak to udělat budou jádrem sporu. Dokud spory nepřerostou v chaos a následně k vytěsnění myšlenek o problému.
 • redukce obyvatelstva se bude realizovat i bez podložených důvodů
Media
 • media přímo podrřízená moci zvýší a zvýší svůj dopad a schopnost ovlivňovat cílenou distribuci informací
 • jakákoliv snaha o demokratizaci a obhajování lidských práv, která bude závislá pouze na technologii selže. Nemůže být demokratická, protože bude zjevně nebo skrytě ovládána vlastníky technologií
 • virtualizace informací a úplná nezávislost na realitě zdánlivě usnadní ovládání mocí
 • pomatení informačních cest přestane po dosažení určité neúnosnosti lidi zajímat a raději zvolí neinformovanost před virtuální lží.
 • povrchní zábava bude legitimní útěk z reality. Platit se za ni však bude vysokou cenou, omezením svobod.
Společnost
 • inklinace k nestabilitě, chaosu, deziluzi, potřebě odpojení, zřeknutí odpovědnosti za sebe za svou budoucnost i prostředí kolem sebe.
 • chronická nervozita z mnoha příčin. Prakticky půjde stále o základní příčiny:změna klimatu, zdraví, přelidněnost.
 • přestože vnitřně budou lidé cítit, že něco důležitého není vpořádku, nebudou umět to změnit
 • společensky zavázaní lidé budou užívat krátkodobé stability, ale dlohodobého poklesu
 • společensky nezavázaní lidé budou pro společenské celky nepohodlní
 • státy jako územně správní celky budou mít menší význam proti virtuálním, nebo ekonomicky strukturovaným celkům.
Vzdělání
 • pojem vzdělání nebude vyjadřovat mnohovrstevnou sourodost znalostí a kvalit, ale spíše účelový shluk schopností a efektivity pro nejbližší dosažitelný cíl
 • základní vzdělání bude směřovat k větší povrchnosti a schematičnosti, ke drilu, bezduchosti, byzmyšlenkovitosti, poslušnosti.
 • za vzdělané lidi budou považováni lidé společensky zpracovaní tak, jak se bude hodit těm, kteří toto vzdělání umí nesymetricky využít
 • za nevzdělané budou označováni lidi, kteří toto zpracování nebudou moci, nebo nebudou chtít podstoupit
 • ekonomická a sociální nevýhoda nevzdělaných lidí bude reálným trestem za nemožnost, nebo neochotu přijmout pravidla Systému
 • střední vzdělání bude schematické, orientované na přežití
 • vyšší vzdělání bude ekonomickými nástroji postupně separováno od širší populace. Bude draze placené, přesto však spíše jednoúčelové než komplexní.
 • vzdělání bude schematické, vzhledem k množství informací bude podstatnější umět „přežít“ v současném světě, než „umět čerpat ze zděděných znalostí“
 • historické zkušenosti budou neobnovované a v útlumu, budou z nedostatku úsilí zapomínané a lidé si nakonec budou muset prožít „další“ objevování již objeveného. (přestože původní znalosti NĚKDE budou, budou prakticky nedostupné, protože budou stíněny dostupností přes peníze, rasovou, genetickou nebo regionální selekci, nebo mocenské zájmy).
 • bude k dispozici pokročilé vzdělání v návazných znalostech, ale bude chybět to základní, fundamentální. (zjednodušeně řešeno: bude nadbytek lidí, kteří budou umět lidské produkty a schopnosti prodávat, propagovat, používat ale bude kritický nedostatek odborníků, kteří je budou schopni vytvářet, konstruovat, nebo jim rozumět v základním principu funkčnosti.
Kultura
 • smysl pojmu kultury se přemění na definici jinakosti, bez ohledu na jakost.
 • prohloubí se zoufalost a reakce na stav světa
 • vzniknou další extremy jako reakce na stav světa
 • prosté motivy vycházející z přirozeného prostředí, nebo příběhy o obyčejném životě budou velmi žádané, současně však nedostatkové
 • prosté motivy budou silou moci prohibované jako nemravné.
Myšlení lidí
 • radikalizace, vyostření, zjednodušení, zkratkovité vyhodnocování
 • schizofrenie, deprese, nihilismus, hedonismus, frustrace, odcizení osobnosti, strach, agresivita, afektované chování
 • myšlenková klišé bez vazby k realitě převládnou nad racionálním uvažováním
 • lidé přestanou přemýšlet nad jednoduchými řešeními a automaticky budou hledat zbytečně složitá
 • lidé nebudou schopni přijímat ještě možná řešení, kvůli zažitým klišé, které nebudou chtít opustit
 • myšlenky budou pod tlakem virtuální myšlenkové opozice, která však vůbec nemusí existovat
Sociální chování
 • bude zvýšený extremismus v chování jednotlivců i skupin
 • přijde zvýšený rasismus proti jakékoliv jiné rase, etniku, společenské skupině, národu

pokud si budou lidé uvědomovat stav, tak:

 • část obyvatel bude v těžké depresi bez vůle ke změně sebe, ani společnosti v které žijí
 • část lidí bude schopna vyvílet pouze schematické a neúčinné skutky (modlení, zakládání sekt, přeplácení devalvovanými penězi, pořádání koncertů pro cokoliv, neúčinné nadace pro dobrý pocit… )
 • sociální návyky přejdou do extrémních krajních projevů a nebude vůle a příležitost přerodu do jiných, stabilnějších způsobů chování
Lokální politika
 • z pozice moci bude stát stále víc omezovat obyvatelstvo, zejména ekonomickými, ale později i intenzívnějšími represívními způsoby.
 • státní nebo nadnárodní vládnoucí aparát bude permanentně zvyšovat své nároky na vlastní provoz
 • zintenzívní se změna a zesložiťování zákonů. Povede k omezování svobod v zájmu „svobod“ . Fakticky budou výsledky proti svobodám jednotlivců a v zájmu neeticky jednajících, kteří dokážou komplikovaný zákon obejít nebo využít ve svůj prospěch i na úkor druhých.
světová politika
 • ve světovém obchodě se více rozdělí kontinenty a geopolitické regiony, mezinárodní obchod v mezikontinentálním měřítku nastaví pravidla, která prakticky ukončí běžný obchod. Mezikontinentální obchod zůstane u strategických komodit (potravinové suroviny, energetické suroviny, zbraně) Ostatní zboží bude teoreticky obchodovatelné, ale prakticky ne.
 • Oblasti jako Afrika, Jižní Amerika, Antarktida a Oceanie budou pod faktickým ekonomickým, nebo vojenským područím ostatních vyspělých zemí, zpravidla bez souhlasu místních obyvatel
 • fakticky i prakticky zanikne funkčnost nadnárodních společenství a organizací, které dosud fungovaly na demokratických principech.
 • prosadí se pouze vojenské a silově orientované spolky, silové skupiny, armády a samozvané vlády
 • prosadí se gerilové nebo totalitní vedení moci (lhostejno pod jakým politicky korektním názvem)
 • lokální zájmy převládnou nad zájmy celé společnosti, ovšem to bude mít další destrukční efekt pro světovou stabilitu
 • vznikne stále více radikálních myšlenek i praktických pokusů jak tuto situaci zvládat.
 • myšlenka klasického humanismu bude silně překroucena, přeformulována, odmítnuta, zůstane pouze virtuálním přáním. Ve skutečnosti bude nebezpečným sebeklamem pocit, jací jsme humanisti když se chováme nelítostně a krutě ke svému okolí.
 • občanské války se budou zoufalými prostředky snažit řešit vnitřní tlaky společnosti
 • permanentní místní války po celém světě přesáhnou hranice konkrétních zemí a stanou se globálními
Ekonomika
 • eskalace finančních krizí, které nebude možno kompenzovat ničím, budou pouze více zadlužovat a destabilizovat velké skupiny obyvatel, státy.
 • snahy o revize měnového systému, bohužel nefunkční. Snahy totiž vzejdou ze strany vlastníků peněz, aby si jejich peníze udržely svou virtuální hodnotu. Tento důvod změny však nebude funkční pro skutečnou revizi měnového systému. Vpodstatě bude pouze upevněním téhož.
 • při krizových situacích zhroucení pojištovnictví, vesměs bez náhrad.
 • zhroucení ostatních derivovaných finančních služeb, vesměs bez náhrad
 • sanování privátních škod z veřejných rozpočtů
Mezinárodní obchod
 • volný obchod mezi jednotlivci bude zákonem upraven a zkomplikován tak, aby zanikal. Obchody budou ještě více řízeny mocí poplatnou finančním, nebo vojenskoprůmyslovým kartelům.
 • funkční obchod se bude prosazovat pouze mezi velkými firmami, korporacemi. Jednotlivec bude v tomto rámci pouze závislý spotřebitel.
 • bez vědomí, a / nebo bez souhlasu obyvatelstva budou obchodovány klíčové zdroje a suroviny z jejich země.
 • v zájmu nákupu surovin budou měněny konkrétní, ale i jiné společenské zákony, např. zákony upravující majetková práva, základní lidská práva. To povede k dalším společenským tlakům
 • obchod se zbraněmi bude stále růst. Výsledek tohoto obchodu bude jen další nestabilita a vojenské konflikty
Související odkazy

Evolučně ontologické pojetí člověka, přírody, kultury — autor Josef Šmajs na BL
Britské listy, rubrika Globální oteplování
Britské listy, rubrika Ropa, Peak oil a energetická bezpečnost

Napište, jak se vás některé jmenované situace osobně týkají. Myslíte si že ano, nebo že ne? Napište, co s tím vy osobně uděláte.

Pokud jen nesouhlasíte, svůj opačný názor podpořte argumentem, který není pouze zbožným přáním. A není pouze rychlým soudem. Pomůže Vám základ odvozený z kritického pozorování toho, co se děje kolem nás. Pomůže dostatek vzdělání, nebo povědomí o tématech. Události a skutečnosti zpracujte v kontextu, který si zasluhují a přidejte k nim reálné výsledky snah, které se těchto jevů a situací týkají.