Do konce života

Mnohé se změní. Měli bychom změnit i sebe.

Budou se dít důležité věci nezávisle na Vás.
Budou se dít opačně, než byste si přáli.
Budou se dít tak, jak budete tušit a zároveň si přát, aby se tak neděly.

Nejsem si jist, zda bude dost času něco podstatného dělat.
Nejsem si jist, zda si to nyní dostatečně uvědomujeme.
Nejsem si jist, zda s tím vlastně chceme něco dělat.

Nic se neděje náhodou. Mnoho příčin má časově posunutý projev následků. Mnoho příčin se už stalo dříve, než jste žili a následky se nevyhnutelně stanou i později, potom co zemřete. Dnes můžeme být na hranici, kdy vývoj lze ještě změnit. Blížíme se k situaci, z které nebude bezpečný návrat do udržitelného prostředí. „Naše společná budoucnost závisí na tom, co uděláme nyní, ne zítra, nebo někdy v budoucnosti“. O tom všem píše v pořadí čtvrtá zpráva GEO-4 z 25. října 2007. Zde je plné znění v PDF (22,5 MB). Přečtěte si také další souhrnné zprávy v PDF (anglicky i s grafy). Tyto zprávy jsou vydány takřka 20 let poté, co stejná komise vydala své první prohlášení „Naše společná budoucnost“.

Následuje můj laický, osobní názor. Můj příspěvek jak si tyto věci uvědomit. Není přesnou věštbou. Je odvážnou, ale vážně míněnou predikcí pokud se budem chovat stále stejně, bez adekvátní reakce na opakující se výzvy.

Bez ohledu co si myslíte, čemu věříte, nebo co si přejete, váš život ovlivní 3 základní věci: klima, nemoci, přelidněnost. Vliv je patrný i dnes, zatím s ním tady v rozvinutém civilizaci dokážeme žít bez větších potíží. Ovlivní Vás však později, bez ohledu na to, jak dnes žijete, kolik máte dnes peněz, jak se cítíte úspěšní a jak nad ostatními zcela jistě vyzrajete. Nevyzrajete. Jste součástí celku.

Globální klima

 • destabilizují se dosud relativně stabilní klimatické procesy, budou větší výkyvy a extrémní průběhy všech jevů.
 • předpověďět vývoj klimatu bude stále komplikované, přestože už bude stále více jasná tendence.
 • vzniknou jevy, které málokdo bude předpokládat, ale budou vlastně naprosto logické
 • lokality relativně méně postižené změnou klimatu budou o to víc postižené přetížením civilizací
 • všechny zásadní informace k tématu už desítky let víme. Nyní je jen zpřesňujeme.

Lokální počasí

 • místní změny budou spíše extrémní, náhlé, bez jakékoliv periody
 • atmosférické projevy počasí budou stále výraznější
 • je možné, že mohou být i další tektonické nebo geomagnetické výkyvy bez logických příčin
 • předpovídat vývoj počasí pro stále kratší období bude více komplikované, ne-li nemožné
 • pokusy a realizace ovlivnění počasí krátkodobě lokálně zlepší situaci, ale dlouhodobě globálně ji ještě zhorší
 • tyto manipulace s počasím budou ve společnosti velmi kontroverzní, budou však přesto dělány
 • zprávy o počasí se budou redukovat na výčet škod a katastrof

Sladká voda

 • vzniknou další nové oblasti, které budou nenávratně bez vody. (Už dlouho to víme)
 • vzniknou nové oblasti, které budou nenávratně zatopené, nebo vodou nenávratně zničené. (Už dlouho to víme)
 • svou činností se budeme snažit krátkodobě změny mírnit, ale dlouhodobě je spíše prohloubíme
 • metody na revitalizaci a stabilizaci vodního hospodářství budou praktické pouze v miniaturních lokalitách, budou nedostatečné globálně
 • dále se sjednotí majetkové skupiny, které budou mít pod kontrolou získávání a distribuci sladké vody. Voda bude bohatství.
 • výrazně stoupne cena pitné vody pro jednotlivce i pro všechny společenské skupiny
 • s nedostatkem, nebo nerovnovážnými výkyvy vody v krajině budou trpět i zvířata a rostliny ve všech citlivých lokalitách
 • povrchová a spodní voda bude nekvalitní díky biologickému, nebo toxickému znečištění nejasného původu
 • náklady na čištění budou velmi vysoké, i díky nedostatku energie pro tuto činnost

Moře a oceány

 • úbytek mořského i pevninského ledu významně ovlivní povrchové i hlubinné ekosystémy v moři
 • změny intenzit horizontálních i vertikálních mořských proudů zkomplikují výměnu a cirkulaci energie v mořích
 • již dnes vysoká a rostoucí kontaminace moře těžkými kovy a jedy se bude zvyšovat
 • sníží se počet ryb kvůli kontaminaci jedy, ryby budou méně plodné
 • kriticky se sníží počet lovných ryb kvůli zvýšenému rybolovu, kvůli neuzavřeným životním cyklům, kvůli přerušení potravinových řad
 • lidé z těchto důvodů začnou lovi další, dnes méně zajímavé mořské živočichy, i přes mezinárodní zákazy
 • lov v moři bude dále bezohledně likvidovat mořské dno, korálové útesy i přes mezinárodní zákazy
 • pokusy o pěstování a těžbu mořských rostlin kvůli potravě nebudou úspěšné tak, aby nedostatek mořských zdrojů vyřešily
 • rozšíří se ekologická nerovnováha na globální úrovni i pod hladinu moře

mikroorganismy

 • stále máme jen velmi nejasné znalosti o komplexním mikrosvětě, který existuje všude na Zemi. Je velmi důležitý pro veškerý život.
 • bakterie, mikroby, nebo i viry a veškeré mikroskopické životní formy budou reagovat na měnící se podmínky rychleji, než makrosvět
 • mořské mikroorganismy a plankton budou ovlivněny změnou teploty moří i změnami mořského ledového příkrovu
 • je reálné, že vzniknou zcela nové mutace mikroorganismů, které budou mít pro pomalejší makrosvět nečekané vlastnosti
 • veškeré látky, nebo mikroorganismy těžko zařaditelné do poškozeného oběhu biosféry se stanou nebezpečnými
 • je pravděpodobné, že ke vzniku nových forem těchto organismů, nebo látek aktivně i pasivně přispěje člověk
 • člověk se bude snažit využít tyto nové, nebo uměle modifikované organismy k získávání, nebo vzniku potravin, energie. Tato snaha bude spíše riskantní, než efektivní
 • je pravděpodobné, že se vznikem nových mutací nad nimi nebude mít člověk kontrolu kterou plánuje, nebo předpokládá
Genové banky ohrožených zvířat a rostlin už vznikají, ale prakticky budou zbytečné. Organismy dovedou žít pouze v prostředí, které nenávratně zmizí a které rozhodně nejde dobře simulovat, nebo hibernovat. Podobné snahy o zachování života bez skutečné vůle řešit příčiny jsou z dlouhodobého hlediska pošetilý nesmysl. Zemi nelze rozdělovat na jednotlivosti a ty „syntetizovat ve zkumavce“. Ani jinde.

Flora, biotop

 • se snížením plochy rostlinného příkrovu v tropech i jinde se bude zrychlovat jejich ústup a destabilizovat vodní rovnováhy oblastí i kontinentů
 • začnou se místně prosazovat agresivní a novému prostředí odolné rostliny, (které známe dnes např. jako zavlečené druhy, nebo plevel) na úkor unikátních, původních, nebo endemických rostlin
 • tyto rostliny však nebudou pro hospodářství přínosné, nebo nebudem schopni je využít a ani poškozené životní prostředí je neunese
 • budou nepředvídatelná cyklická, inflační přemnožení, biokalamity v menších lokalitách, nebo i kontinentech
 • tyto výkyvy budou sice jednorázové, ale nevratné a trvale poškodí lokality, zlikvidují citlivé a dosud vyvážené ekosystémy.
 • další lidská činnost se zredukuje na kompenzace škod, ani ty nebudou dostatečné

  Fauna, zvířata
 • všechny vyšší organismy budou negativně ovlivněné změnou klimatu
 • bude prokazatelné i pozorovatelné, že vlastní rychlostí adaptace organismy nestihnou sledovat tempo vývoje podmínek
 • proto kriticky klesnou stavy zvířat citlivých na specifické životní podmínky
 • některá zvířata a rostliny vyhynou okamžitě a nevratně (např. pro konkrétní nerovnovážné události v lokálním biotopu)
 • některá zvířata vyhynou aniž bychom vůbec pochopili souvislosti a příčiny
 • některá zvířata se krátkodobě přemnoží a pak vyhynou, z nějakého banálního, ale přesto neřešitelného důvodu.
 • nebude už možné zachraňovat jednotlivé ohrožené druhy, bylo by nutné zachraňovat celé biotopy, ekosystémy a na sebe vázané řetězy zvířat a živočichů
 • všechna kriticky ohrožená zvířata vyhynou, pak budou následovat další

Já si nepřeji, aby se to všechno stalo. Ale pouhé přání je málo. Pouhé komentování a diskutování je málo. Pouhé svalování viny na druhé je pošetilé. Prohlášení a postoje světových organizací (např. UNEP, nebo IPCC) už mnoho z těchto témat podložilo svými několikaletými výzkumy. Jejich opakovaná vyjádření nejsou pouhým výkřikem, politickou kličkou, ani tragickým nářkem. Jsou vážným, pragmatickým a naléhavým oslovením nás všech.

Co s tím tedy dělat? Přemýšlejte, získávejte informace, učte se. Buďte otevření, jednejte za sebe, s vlastními názory, v zájmu budoucnosti. Ze zpracovaných informací a vašich životních potřeb formulujte otázky pro své zastupitele, kterým jste předali svůj díl na výkonu moci. Měli by umět otázky přijmout, zpracovat a reagovat. Jsou ve funkci, která má přinést Vám i společnosti užitek. Taková je pravá role zastupitelů v demokratické společnosti.

Dělejte to co nejvíce přímo. Nepřímé metody začínají být neefektivní pro Vás –  a výhodné pro ty, kdo nechtějí, nebo svými schopnostmi nedokáží přímo odpovídat a tedy zastupovat Vaše zájmy.

Nenechte se odbýt jednoduchou odpovědí. Slova jsou pouze slova, podstatné jsou výsledky.

Buďte trpěliví, vstřícní, ale i důslední.